SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI W POSTACI UŻYWANYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH O WARTOŚCI POWYŻEJ 20.000,00 ZŁOTYCH NETTO, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ TRAKT SP. Z O. O. W GLIWICACH

TRAKT SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH UL. JANA PAWŁA II 2, KOD POCZTOWY 44 – 100 GLIWICE ZAREJESTROWANĄ PRZEZ SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM KRS 0000115977, WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO: 6 670 300,00 ZŁ, REGON: 272172931, NIP: 631-10-00-933

OGŁASZA
PRZETARG PISEMNY NR 3/ST/2022
NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI W POSTACI UŻYWANYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH O WARTOŚCI POWYŻEJ 20.000,00 ZŁOTYCH NETTO, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ TRAKT SP. Z O. O. W GLIWICACH.

 

I. Przedmiot przetargu i cena wywoławcza:

Lp. Nazwa, rodzaj, typ

Rok produkcji/
odbudowy

Dane

Cena wywoławcza netto,stanowiąca jednocześnie minimalną cenę sprzedaży [zł]

1 2 3 4 5
1 Ładowarka kołowa
HSW Ł-34
(ŁD-4)
2006 Nr iden.: 2133/K
Typ silnika: SW680 Turbo
Moc silnika: 162 kW
Masa własna: 18300 kg
Poj. łyżki: 3,4 m3
29.000,00
2 Ładowarka kołowa
ZL30G
(ŁD-17)
2008 Nr iden.: 13G0081448
Moc silnika: 92 kW
Masa własna: 10500 kg
Poj. łyżki: 2,1 m3
Uwagi: brak jazdy (przód/tył)
35.000,00
3 Ładowarka kołowa
HSW Ł-34
(ŁD-12)
1982 Nr iden.: 7042
Typ silnika: SW680 Turbo
Moc silnika: 162 kW
Masa własna: 18560 kg
Poj. łyżki: 3,4 m3
26.000,00
4 Ładowarka kołowa
HSW Ł-34
(ŁD-24)
1991 Nr iden.: R/46785/91
Typ silnika: SW680/59/8
Poj. silnika: 11100 cm3
Moc silnika: 162 kW
Masa własna: 18160 kg
Poj. łyżki: 3,4 m3
26.000,00
5 Ładowarka kołowa
HSW Ł-34 (ŁD-22)
 wraz z wagą marki VEI Helper P5
1988/2011 Nr iden.: 1217
Typ silnika: Cummins 6CT 8.3
Moc silnika: 162 kW
Masa własna: 18560 kg
Poj. łyżki: 3,4 m3
50.000,00
6 Ładowarka kołowa
HSW Ł 534E (ŁD-19) wraz z wagą marki Pfreundt WK 50-S wraz z drukarką paragonów
2008 Nr iden.: 2700002P087700
Typ silnika: Cummins 6CT 8.3
Moc silnika: 169 kW
Masa własna: 20580 kg
Poj. łyżki: 3,4 m3
95.500,00
7 Spycharka gąsienicowa HSW TD15C (SP-9) 1995/2010 Nr iden.: 2219/K
Typ silnika: Cummins 6CT 8.3
Moc silnika: 160 kW
Masa własna: 16500 kg
44.000,00
8 Ciągnik siodłowy Mercedes Benz 1844LS 2008 Nr rej.: SG 0131G
Nr VIN: WDB9340321L314210
Poj. silnika: 11 946 cm3
Moc silnika: 320 kW
Masa własna: 7 525 kg
Data 1 rej. 26.02.2008 r.
37.000,00

Sprzedaż powyższych ruchomości w postaci używanych środków trwałych podlega opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23%.

II. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 1. Złożenie oferty zgodnie z Formularzem ofertowym załączonym do niniejszego ogłoszenia. Formularz można także uzyskać pod adresem mailowym: p.jasinski(at)traktgliwice.pl
 2. Wniesienie wadium w wysokości w wysokości 5 % cen wywoławczych, określonych w pkt. I, tj.:
  Lp. Nazwa, rodzaj, typ Wysokość wadium [zł]
  1 Ładowarka kołowa HSW Ł-34 (ŁD-4) 1.450,00
  2 Ładowarka kołowa ZL30G (ŁD-17) 1.750,00
  3 Ładowarka kołowa HSW Ł-34 (ŁD-12) 1.300,00
  4 Ładowarka kołowa HSW Ł-34 (ŁD-24) 1.300,00
  5 Ładowarka kołowa HSW Ł-34 (ŁD-22) wraz z wagą marki VEI Helper P5 2.500,00
  6 Ładowarka kołowa HSW Ł 534E (ŁD-19) wraz z wagą marki Pfreundt WK 50-S wraz z drukarką paragonów 4.775,00
  7 Spycharka gąsienicowa HSW  TD15C (SP-9) 2.200,00
  8 Ciągnik siodłowy Mercedes Benz 1844LS 1.850,00
 3. Wadium należy wpłacić w terminie do dnia 11.10.2022 r. przelewem na konto Spółki o nr:
  ING BANK ŚLĄSKI 30 1050 1298 1000 0022 9199 3489 . W tytule przelewu należy wpisać: „Wadium przetarg nr 3/ST/2022 – pozycja nr….”. Datą wniesienia wadium jest data wpływu środków na konto Spółki.
 4. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
 5. Wadium złożone przez Oferenta, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.
 6. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
 7. Wadium przepada na rzecz Spółki TRAKT, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, nie wpłaci całej ceny sprzedaży bądź uchyli się od zawarcia umowy we wskazanym przez TRAKT terminie.

III. Data i miejsce przetargu:

  1. Oferty składa się w nieprzejrzystej, trwale zamkniętej kopercie osobiście w Oddziale TRAKT Sp. z o.o. ul. Korfantego 52, 44-310 Radlin, bądź przesyła pocztą do dnia 12.10.2022 r. do godz. 10:00 Decyduje termin doręczenia przesyłki do miejsca składania ofert.
  2. Koperta z ofertą musi być oznakowana w następujący sposób:
   TRAKT Sp. z o.o. Oddział Marcel
   ul. Korfantego 52, 44-310 Radlin
   OFERTA NA PRZETARG NR 3/ST/2022
   NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM: 12.10.2022 r. godz 10:05
  3. Koperta musi zawierać adres oferenta. Oferty doręczone po terminie składania ofert pozostawia się bez rozpatrzenia i odsyła na adres oferenta podany na kopercie.
  4. Ofertę można wycofać bez żadnych skutków prawnych i finansowych wyłącznie przed upływem terminu do składania ofert, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
  5. Oświadczenie o wycofaniu oferty doręczone po upływie terminu do składania ofert skutkuje przepadkiem wadium na rzecz TRAKT, nawet, jeśli zostało wysłane przed upływem tego terminu.
  6. Zaoferowana cena nie może być niższe niż cena wywoławcza netto, stanowiąca jednocześnie minimalną cenę sprzedaży określona w tabeli w pkt. I.
  7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.10.2022 r. godz. 10:05 w Oddziale Spółki pod adresem: ul. Korfantego 52, 44-310 Radlin.
  8. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert, zawierających taką samą najkorzystniejszą cenę, oferentom, którzy je złożyli wyznacza się termin na złożenie ofert dodatkowych. Cena zaproponowana w ofercie dodatkowej nie może być niższa, niż cena pierwszej oferty.
  9. Termin ważność oferty wynosi 14 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IV. Postanowienia ogólne:

 1. Przetarg uznaje się za rozstrzygnięty z chwilą zatwierdzenia jego wyników w formie uchwały przez Zarząd Spółki oraz po uzyskaniu wymaganych zgód korporacyjnych innych organów Trakt.
 2. O dokonaniu wyboru poszczególnych oferentów Komisja Przetargowa zawiadamia w formie pisemnej lub wiadomości elektronicznej.
 3. Kupujący nie może domagać się unieważnienia przetargu, ani też obniżenia ceny nabycia z powodu wad przedmiotu przetargu, mylnego jego oszacowania lub innej przyczyny.
 4. Spółka może odwołać lub zmienić warunki przetargu lub ogłoszenia, zamknąć lub unieważnić przetarg w całości lub części bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny, jak również żądać, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze przetargu.
 5. Informacja o unieważnieniu postępowania jest niezwłocznie publikowana przez Trakt na stronie internetowej Spółki.
 6. W postępowaniach Trakt dotyczących sprzedaży używanych środków trwałych będących własnością Trakt, nie przysługuje prawo do składania zażaleń, odwołań, skarg itp. Decyzje Zarządu i Komisji są ostateczne.
 7. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych:
  • Strony oświadczają, że znane są im przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
  • Strony zobowiązują się w szczególności do:
   a) przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w powierzonych przez Administratora zadaniach,
   b) zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których będę mieć dostęp w związku z wykonywaniem zadań powierzonych przez Administratora,
   c) niewykorzystywania danych osobowych w celach niezgodnych z zakresem i celem powierzonych zadań przez Administratora,
   d) zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych,
   e) ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją danych osobowych, nieuprawnionym ujawnieniem danych osobowych, nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz przetwarzaniem.
  • Strony przyjmują do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami może być uznane za naruszenie przepisów Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
 8. Niniejszy przetarg jest zgodny z zapisami Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania przetargu na sprzedaż ruchomości w postaci używanych środków trwałych o wartości powyżej 20.000,00 złotych netto, stanowiących własność TRAKT Sp. z o. o. w Gliwicach przyjętego Uchwałą Zarządu Trakt Sp. z o.o. nr 21/IX/2021 z dnia 12.04.2021 r. Regulamin dostępny jest na stronie www.traktgliwice.pl w zakładce Ogłoszenia i Przetargi.

V. Używane środki trwałe przeznaczoną do sprzedaży można oglądać do dnia 11.10.2022 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 13:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z nw. osobą. Dodatkowych informacji technicznych udzielą:

 • poz. 1, 3, 4, 5, 6, 7 - p. Joachim Łopocz nr tel. 513 023 431
 • poz. 2 - p. Leszek Roskosz nr tel. 515 087 397
 • poz. 8 - p. Rafał Sokół tel. 512 009 055

Do pobrania:
Ogłoszenie przetargu nr 3-ST-2022
Formularz ofertowy 3-ST-2022
Zakończenie postępowania nr 3-ST-2022

Dostawa fabrycznie nowej wielofunkcyjnej ładowarki kołowej przegubowej o udźwigu 3,5t

„TRAKT” Sp. z o. o. wszczyna postępowanie na udzielenie zamówienia nieobjętego Ustawą Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z „Regulaminem określającym sposób postępowania w sprawach o udzielanie zamówień w TRAKT” Sp. z o.o.” pod nr 3/2022 w temacie: „Dostawa fabrycznie nowej wielofunkcyjnej ładowarki kołowej przegubowej o udźwigu 3,5t.” Warunkiem przystąpienia do przetargów jest złożenie pisemnej oferty z wyszczególnieniem przedmiotu przetargu  oraz  spełnienie warunków określonych w SIWZ załączonego do nn. ogłoszenia. Ofertę należy złożyć w Oddziale Spółki przy ul. Korfantego 52  w Radlinie (44-310) do dnia 12.10.2022 r. godz. 11:00. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 12.10.2022 r. godz.11:05 w Oddziale „TRAKT” Sp. z o.o. przy ul. Korfantego 52 w Radlinie.

Do pobrania:
SIWZ
Zmiana terminu składania ofert 3-2022
SIWZ 3-2022 zmodyfikowany
Pismo nr HDP-664-10-2022 wyjaśnienia SIWZ 3-2022
Zakończenie postępowania nr 3-2022

Zakup odzieży roboczej, obuwia ochronnego, środków ochrony indywidualnej oraz środków do utrzymania higieny osobistej w latach 2022-2023

„TRAKT” Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach wszczyna postępowanie na udzielenie zamówienia nieobjętego Ustawą Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z „Regulaminem określającym sposób postępowania w sprawach o udzielanie zamówień w „TRAKT” Sp. z o.o.” pod nr 3/2020 w temacie: „Zakup odzieży roboczej, obuwia ochronnego, środków ochrony indywidualnej oraz środków do utrzymania higieny osobistej w latach 2022-2023”.

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest złożenie pisemnej oferty z wyszczególnieniem przedmiotu przetargu  oraz  spełnienie warunków określonych w SIWZ załączonego do nn. ogłoszenia. Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółki tj. 41-806 Zabrze, ul. Józefa Lompy 11 do dnia 20.09.2022 r. godz. 10:00.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 20.09.2022 r. godz.10:05 w siedzibie Spółki tj. 41-806 Zabrze, ul. Józefa Lompy 11.

W celu zachowania jakości obowiązującego sortu odzieżowego w firmie „TRAKT” Zamawiający udostępni Wykonawcom po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, do wglądu wzory odzieży wymaganej w postępowaniu.

Do pobrania:
SIWZ
Odpowiedzi na pyt. do SIWZ 2-2022 15.09.2022
Zakończenie postępowania nr 2-2022