Sprzedaż używanej ładowarki kołowej JCB 456Z

 1. Trakt Sp. z o.o. wszczyna postępowanie przetargowe na sprzedaży używanej ładowarki kołowej JCB 456Z z roku 2002 r. w cenie wywoławczej netto 52.000,00 zł.
 2. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest złożenie oferty zgodnie z formularzem ofertowym załączonym do niniejszego ogłoszenia. Formularz można także uzyskać pod adresem mailowym: jasinski(at)traktgliwice.pl.
 3. Sprzedający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej na nr konta: ING BANK ŚLĄSKI 30 1050 1298 1000 0022 9199 3489. W tytule przelewu należy wpisać: „Wadium-ładowarka JCB 456Z”. Wadium należy wznieść do dnia złożenia ofert określonego w pkt. 4.
 4. Oferty składa się w nieprzejrzystej, trwale zamkniętej kopercie osobiście, bądź przesyłać pocztą na adres TRAKT Sp. z o.o. ul. Korfantego 52, 44-310 Radlin do dnia 11.05.2020 r. do godz. 12:00. Decyduje termin doręczenia przesyłki do miejsca składania ofert.
 5. Koperta z ofertą musi być oznakowana w następujący sposób:

TRAKT Sp. z o.o.

Lompy 11, 41-806 Zabrze

OFERTA NA ZAKUP ŁADOWARKI JCB 456Z

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM: ……….(dzień składania ofert)

 1. Koperta musi zawierać adres oferenta. Oferty doręczone po terminie składania ofert pozostawia się bez rozpatrzenia i odsyła na adres oferenta podany na kopercie.
 2. Ofertę można wycofać bez żadnych skutków prawnych i finansowych wyłącznie przed upływem terminu do składania ofert, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Zaoferowana cena nie może być niższe niż ceny wywoławcza określona w pkt. 1.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.05.2020 r. godz.12:05 w TRAKT Sp. z o.o. ul. Korfantego 52, 44-310 Radlin.
 5. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert, zawierających taką samą najkorzystniejszą cenę, oferentom, którzy je złożyli wyznacza się termin na złożenie ofert dodatkowych. Cena zaproponowana w ofercie dodatkowej nie może być niższa, niż cena pierwszej oferty.
 6. W przypadku, gdy ponowne złożenie ofert nie pozwoli rozstrzygnąć postępowania, sprzedaż nastąpi w drodze licytacji ustnej, przeprowadzonej pomiędzy oferentami, którzy złożyli oferty dodatkowe na taką samą cenę.
 7. Oferta z najwyższą ceną netto za przedmiot sprzedaży wygrywa postępowanie.
 8. Przewidywany termin zakończenia postępowania to 15.05.2020 r.
 9. O wynikach Oferenci zostaną poinformowani mailowo oraz poprzez stronę internetową.
 10. Zwycięzca postępowania zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez TRAKT Sp. z o.o., ale nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty zakończenia postępowania i podpisania umowy, która stanowi załącznik do nn. ogłoszenia.
 11. Zwycięzca postępowania, który w określonym terminie nie uiści ceny nabycia traci prawo do kupna oraz wadium.
 12. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w pkt. 16 Zwycięzcą postępowania zostaje Uczestnik, którego oferta była kolejna co do wysokości, z zastrzeżeniem pkt. 8.
 13. Informacji formalnych udziela p. Przemysław Jasiński pod nr tel. 32 230 22 27.
 14. Informacji technicznych udziela p. Joachim Łopocz pod nr tel. 513 023 431.
 15. Maszynę przeznaczoną do sprzedaży można zobaczyć po uprzednim skontaktowaniu się z osobą podaną w punkcie 19.
 16. Trakt zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w całości bądź w części bez podania przyczyn na każdym z jego etapów.

Do pobrania:
Ogłoszenie o sprzedaży ładowarki JCB 456Z
Formularz oferowy
Wzór umowy sprzedaży