DOSTAWA BONÓW ŻYWIENIOWYCH DLA PRACOWNIKÓW „TRAKT” Sp. z o.o.

„TRAKT” Sp. z o. o. wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia nieobjętego Ustawą Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z „Regulaminem określającym sposób postępowania w sprawach o udzielanie zamówień w TRAKT” Sp. z o.o.” pod nr 7/2022 w temacie: „Dostawa bonów żywieniowych dla pracowników „TRAKT” Sp. z o.o.”. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty z wyszczególnieniem przedmiotu przetargu oraz spełnienie warunków określonych w SIWZ załączonej do niniejszego ogłoszenia. Ofertę należy złożyć w Zabrzu przy ul. Józefa Lompy 11 (3 piętro) do dnia 22.12.2022 r. godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 22.12.2022 r. godz.10:05 pod tym samym adresem.

Do pobrania:
SIWZ (pdf)
SIWZ (doc)

PRZETARG PISEMNY NR 4/ST/2022 NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI W POSTACI UŻYWANYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH O WARTOŚCI POWYŻEJ 20.000,00 ZŁOTYCH NETTO, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ TRAKT SP. Z O. O. W GLIWICACH

TRAKT SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH UL. JANA PAWŁA II 2, KOD POCZTOWY 44 – 100 GLIWICE ZAREJESTROWANĄ PRZEZ SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM KRS 0000115977, WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO: 6 670 300,00 ZŁ, REGON: 272172931, NIP: 631-10-00-933

OGŁASZA
PRZETARG PISEMNY NR 4/ST/2022
NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI W POSTACI UŻYWANYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH O WARTOŚCI POWYŻEJ 20.000,00 ZŁOTYCH NETTO, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ TRAKT SP. Z O. O. W GLIWICACH.

 

I. Przedmiot przetargu i cena wywoławcza:

Lp. Nazwa, rodzaj, typ

Rok produkcji/
odbudowy

Dane

Cena wywoławcza netto,stanowiąca jednocześnie minimalną cenę sprzedaży [zł]

1 2 3 4 5
1 Ładowarka kołowa
HSW Ł-34
(ŁD-4)
2006 Nr iden.: 2133/K
Typ silnika: SW680 Turbo
Moc silnika: 162 kW
Masa własna: 18300 kg
Poj. łyżki: 3,4 m3
28.500,00
2 Ładowarka kołowa
ZL30G
(ŁD-17)
2008 Nr iden.: 13G0081448
Moc silnika: 92 kW
Masa własna: 10500 kg
Poj. łyżki: 2,1 m3
Uwagi: brak jazdy (przód/tył)
34.000,00
3 Ładowarka kołowa
HSW Ł-34
(ŁD-24)
1991 Nr iden.: R/46785/91
Typ silnika: SW680/59/8
Poj. silnika: 11100 cm3
Moc silnika: 162 kW
Masa własna: 18160 kg
Poj. łyżki: 3,4 m3
25.000,00
4 Ładowarka kołowa
HSW Ł 534E (ŁD-19) wraz z wagą marki Pfreundt WK 50-S wraz z drukarką paragonów
2008 Nr iden.: 2700002P087700
Typ silnika: Cummins 6CT 8.3
Moc silnika: 169 kW
Masa własna: 20580 kg
Poj. łyżki: 3,4 m3
89.500,00

Sprzedaż powyższych ruchomości w postaci używanych środków trwałych podlega opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23%.

II. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 1. Złożenie oferty zgodnie z Formularzem ofertowym załączonym do niniejszego ogłoszenia. Formularz można także uzyskać pod adresem mailowym: p.jasinski(at)traktgliwice.pl
 2. Wniesienie wadium w wysokości w wysokości 5 % cen wywoławczych, określonych w pkt. I, tj.:
  Lp. Nazwa, rodzaj, typ Wysokość wadium [zł]
  1 Ładowarka kołowa HSW Ł-34 (ŁD-4) 1.425,00
  2 Ładowarka kołowa ZL30G (ŁD-17) 1.700,00
  3 Ładowarka kołowa HSW Ł-34 (ŁD-24) 1.250,00
  4 Ładowarka kołowa HSW Ł 534E (ŁD-19) wraz z wagą marki Pfreundt WK 50-S wraz z drukarką paragonów 4.475,00
 3. Wadium należy wpłacić w terminie do dnia 05.12.2022 r. przelewem na konto Spółki o nr:
  ING BANK ŚLĄSKI 30 1050 1298 1000 0022 9199 3489 . W tytule przelewu należy wpisać: „Wadium przetarg nr 4/ST/2022 – pozycja nr….”. Datą wniesienia wadium jest data wpływu środków na konto Spółki.
 4. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
 5. Wadium złożone przez Oferenta, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.
 6. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
 7. Wadium przepada na rzecz Spółki TRAKT, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, nie wpłaci całej ceny sprzedaży bądź uchyli się od zawarcia umowy we wskazanym przez TRAKT terminie.

III. Data i miejsce przetargu:

  1. Oferty składa się w nieprzejrzystej, trwale zamkniętej kopercie osobiście w Oddziale TRAKT Sp. z o.o. ul. Korfantego 52, 44-310 Radlin, bądź przesyła pocztą do dnia 06.12.2022 r. do godz. 10:00 Decyduje termin doręczenia przesyłki do miejsca składania ofert.
  2. Koperta z ofertą musi być oznakowana w następujący sposób:
   TRAKT Sp. z o.o. Oddział Marcel
   ul. Korfantego 52, 44-310 Radlin
   OFERTA NA PRZETARG NR 4/ST/2022
   NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM: 06.12.2022 r. godz 10:05
  3. Koperta musi zawierać adres oferenta. Oferty doręczone po terminie składania ofert pozostawia się bez rozpatrzenia i odsyła na adres oferenta podany na kopercie.
  4. Ofertę można wycofać bez żadnych skutków prawnych i finansowych wyłącznie przed upływem terminu do składania ofert, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
  5. Oświadczenie o wycofaniu oferty doręczone po upływie terminu do składania ofert skutkuje przepadkiem wadium na rzecz TRAKT, nawet, jeśli zostało wysłane przed upływem tego terminu.
  6. Zaoferowana cena nie może być niższe niż cena wywoławcza netto, stanowiąca jednocześnie minimalną cenę sprzedaży określona w tabeli w pkt. I.
  7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.12.2022 r. godz. 10:05 w Oddziale Spółki pod adresem: ul. Korfantego 52, 44-310 Radlin.
  8. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert, zawierających taką samą najkorzystniejszą cenę, oferentom, którzy je złożyli wyznacza się termin na złożenie ofert dodatkowych. Cena zaproponowana w ofercie dodatkowej nie może być niższa, niż cena pierwszej oferty.
  9. Termin ważność oferty wynosi 14 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IV. Postanowienia ogólne:

 1. Przetarg uznaje się za rozstrzygnięty z chwilą zatwierdzenia jego wyników w formie uchwały przez Zarząd Spółki oraz po uzyskaniu wymaganych zgód korporacyjnych innych organów Trakt.
 2. O dokonaniu wyboru poszczególnych oferentów Komisja Przetargowa zawiadamia w formie pisemnej lub wiadomości elektronicznej.
 3. Kupujący nie może domagać się unieważnienia przetargu, ani też obniżenia ceny nabycia z powodu wad przedmiotu przetargu, mylnego jego oszacowania lub innej przyczyny.
 4. Spółka może odwołać lub zmienić warunki przetargu lub ogłoszenia, zamknąć lub unieważnić przetarg w całości lub części bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny, jak również żądać, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze przetargu.
 5. Informacja o unieważnieniu postępowania jest niezwłocznie publikowana przez Trakt na stronie internetowej Spółki.
 6. W postępowaniach Trakt dotyczących sprzedaży używanych środków trwałych będących własnością Trakt, nie przysługuje prawo do składania zażaleń, odwołań, skarg itp. Decyzje Zarządu i Komisji są ostateczne.
 7. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych:
  • Strony oświadczają, że znane są im przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
  • Strony zobowiązują się w szczególności do:
   a) przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w powierzonych przez Administratora zadaniach,
   b) zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których będę mieć dostęp w związku z wykonywaniem zadań powierzonych przez Administratora,
   c) niewykorzystywania danych osobowych w celach niezgodnych z zakresem i celem powierzonych zadań przez Administratora,
   d) zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych,
   e) ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją danych osobowych, nieuprawnionym ujawnieniem danych osobowych, nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz przetwarzaniem.
  • Strony przyjmują do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami może być uznane za naruszenie przepisów Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
 8. Niniejszy przetarg jest zgodny z zapisami Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania przetargu na sprzedaż ruchomości w postaci używanych środków trwałych o wartości powyżej 20.000,00 złotych netto, stanowiących własność TRAKT Sp. z o. o. w Gliwicach przyjętego Uchwałą Zarządu Trakt Sp. z o.o. nr 21/IX/2021 z dnia 12.04.2021 r. Regulamin dostępny jest na stronie www.traktgliwice.pl w zakładce Ogłoszenia i Przetargi.

V. Używane środki trwałe przeznaczoną do sprzedaży można oglądać do dnia 05.12.2022 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 13:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z nw. osobą. Dodatkowych informacji technicznych udzielą:

 • poz. 1 - 3 - p. Joachim Łopocz nr tel. 513 023 431
 • poz. 4 - p. Michał Balicki n tel. 502 393 313

Do pobrania:
Ogłoszenie przetargu nr 4-ST-2022
Formularz ofertowy do przetargu nr 4-ST-2022
Zakończenie postępowania nr 4-ST-2022

Świadczenie usług w zakresie konserwacji oraz napraw awaryjnych jednostek transportu bliskiego eksploatowanych na oddziałach TRAKT Sp. z o. o. w 2023 roku

„TRAKT” Sp. z o. o. wszczyna postępowanie na udzielenie zamówienia nieobjętego Ustawą Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z „Regulaminem określającym sposób postępowania w sprawach o udzielanie zamówień w TRAKT” Sp. z o.o.” pod nr 6/2022 w temacie: „Świadczenie usług w zakresie konserwacji oraz napraw awaryjnych jednostek transportu bliskiego eksploatowanych na oddziałach TRAKT Sp. z o. o. w 2023 roku”. Warunkiem przystąpienia do przetargów jest złożenie pisemnej oferty z wyszczególnieniem przedmiotu przetargu  oraz  spełnienie warunków określonych w SIWZ załączonego do nn. ogłoszenia. Ofertę należy złożyć w Oddziale Spółki przy ul. Korfantego 52  w Radlinie (44-310) do dnia 01.12.2022 r. godz. 09:55. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 01.12.2022 r. godz.10:00 pod w/w adresem.

Do pobrania:
SIWZ
Zakończenie postępowania nr 6-2022

Sprzedaż ograniczonych praw rzeczowych TRAKT Sp. z o.o. w postaci: prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 2533/213

TRAKT SP. Z O.O.

Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH UL. JANA PAWŁA II 2, KOD POCZTOWY
44 – 100 GLIWICE ZAREJESTROWANA W SĄDZIE REJONOWYM W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM
KRS 0000115977, WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO: 6 670 300,00 ZŁ,
REGON: 272172931, NIP: 631-10-00-933

 

OGŁASZA

PRZETARG NR 1/SN/2022

 

w trybie licytacji ustnej na sprzedaż ograniczonych praw rzeczowych TRAKT Sp. z o.o. w postaci: prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 2533/213 o powierzchni 1164 m2 wraz z własnością budynków i budowli posadowionych na tym gruncie położonych w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja 45A, wpisanej do KW nr GL1Y/00130392/6 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki nr 2531/213 i 2532/213 wpisanych do KW nr GL1Y/00123755/7, działka 2536/205 wpisana do KW nr GL1Y/00157828/7, działka nr 2537/205 wpisana do KW nr GL1Y/00121814/5, działki nr 2538/201 i 2539/201 wpisane do KW GL1Y/00157827/0 stanowiących całość gospodarczą o powierzchni 10594 m2  u zbiegu ulic Młyńskiej i 3 Maja w Czerwionce-Leszczynach.

 1. Przedmiot przetargu:

  Sprzedaż ograniczonych praw rzeczowych TRAKT Sp. z o.o. w postaci: prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 2533/213 o powierzchni 1164 m2 wraz z własnością budynków i budowli posadowionych na tym gruncie położonych w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja 45A, wpisanej do KW nr GL1Y/00130392/6 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki nr 2531/213 i 2532/213 wpisanych do KW nr GL1Y/00123755/7, działka 2536/205 wpisana do KW nr GL1Y/00157828/7, działka nr 2537/205 wpisana do KW nr GL1Y/00121814/5, działki nr 2538/201 i 2539/201 wpisane do KW GL1Y/00157827/0 stanowiących całość gospodarczą o powierzchni 10594 m2  u zbiegu ulic Młyńskiej i 3 Maja w Czerwionce-Leszczynach.

  Nieruchomość położona jest w Czerwionce-Leszczynach, miejscowości usytuowanej pomiędzy aglomeracją śląską a okręgiem rybnickim, dogodnie skomunikowaną dzięki bliskości autostrady A-1 w okolicy terenów poprzemysłowych, częściowo zrewitalizowanych.

  Dostępne media: energia eklektyczna i wodociąg, ścieki odprowadzane są do oczyszczalni zlokalizowanej w obrębie działki. Na działce posadowiony jest budynek z 1970 r, przebudowany i zmodernizowany w latach 2002-2003, oraz budynek magazynu podręcznego z 2003 r. Dane techniczne na podstawie projektu – budynek biurowy segmenty A i B łącznie: pow. zabudowy 343,02 m2, kubatura 2808 m3, pow. użytkowa bez piwnic 610,33 m2 + piwnice 78,92 m2.

  Segment A – budynek czterokondygnacyjny w tym z piwnicą i użytkowym poddaszem, obejmujący pokoje biurowe, sanitariaty i pomieszczenia socjalne. W piwnicy znajduje się kotłownia olejowa stanowiąca źródło ogrzewania budynku i pomieszczenia magazynowe.

  Segment B – budynek parterowy obejmujący sale konferencyjną oraz pomieszczenia socjalne i sanitarne, posiadający niezależne wejście z zewnątrz.

  Budynek magazynu podręcznego: pow. zabudowy 34,67 m2, pow. użytkowa 27,69 m2, kubatura 105 m3, wyposażony jest w dwie bramy stalowe, może pełnić funkcje garażu.

  Część nieruchomości stanowi obszar utwardzonego asfaltem parkingu, który znajduję się częściowo pod linią wysokiego napięcia.

 2. Cena wywoławcza:
  1. 2.150.000,00 zł. netto (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 netto).
  2. Sprzedaż powyższego prawa majątkowego podlega opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23%.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
  1. Wniesienie wadium w wysokości 107.500,00 zł.(słownie: sto siedem tysięcy pięćset złotych 00/100) w terminie do dnia 17.11.2022 r. przelewem na konto Spółki o nr: ING BANK ŚLĄSKI 30 1050 1298 1000 0022 9199 3489. W tytule przelewu należy wpisać: „Wadium na przetarg nr 1/SN/2022”.
  2. Okazanie w dniu i miejscu określonym w pkt. IV Członkom Komisji Przetargowej dowodu tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych dodatkowo aktualnego (z ostatnich 3-ch miesięcy) wypisu z rejestru handlowego albo aktualnego (z ostatnich 3-ch miesięcy) zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz dokumentów, z których wynika umocowanie do reprezentowania uczestnika przetargu.
  3. Przedłożenie w dniu i miejscu określonym w pkt. IV Członkom Komisji Przetargowej podpisanego oświadczenia (wg dołączonego wzoru) o tym, iż uczestnik licytacji:
   1. zapoznał się i akceptuje bez zastrzeżeń stan prawny i faktyczny, w tym techniczny przedmiotu przetargu,
   2. zapoznał się z Regulaminem określającym zasady i tryb przeprowadzania przetargu na sprzedaż nieruchomości TRAKT Sp. z o.o.,
   3. zapoznał się z treścią „Ogłoszenia”, warunkami przetargu i jego przebiegiem oraz trybem związanym z wydaniem przedmiotu przetargu i nie wnosi w powyższym zakresie jakichkolwiek zastrzeżeń,
   4. oświadcza, iż:
    • nie pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i nie jest związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z członkami organów zarządzających i organów nadzorczych Sprzedającego oraz osobami, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu, w tym Członkami Komisji Przetargowej,
    • nie pozostaje ze Sprzedającym oraz osobami, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu, w tym Członkami Komisji Przetargowej, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do jego bezstronności,
    • nie został prawomocnie skazany za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
 4. Data i miejsce przetargu:
  1. Przetarg odbędzie się w dniu 18.11.2022 r. o godz. 10:00 w Zabrzu, ul. Józefa Lompy 11, pokój 309.
 5. Postanowienia ogólne:
  1. Komisja Przetargowa, niezwłocznie przed wywołaniem licytacji sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości i w wyznaczonym terminie.
  2. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z obecnych uczestników licytacji nie zaoferuje ceny wywoławczej.
  3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
  4. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
  5. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, nie wpłaci całej ceny sprzedaży bądź uchyli się od zawarcia umowy we wskazanym przez Spółkę terminie.
  6. Licytacja odbywa się ustnie i przeprowadza ją Komisja Przetargowa.
  7. Licytacja jest ważna bez względu na liczbę uczestników, o ile zaproponowano cenę wywołania.
  8. Przewodniczący Komisji otwiera licytację, podając uczestnikom licytacji informację o jej warunkach, uczestnikach licytacji, wysokość postąpienia tj. 30.000,00 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/00) oraz składzie osobowym Komisji Przetargowej.
  9. Przewodniczący Komisji Przetargowej rozpoczyna licytację poprzez podanie ceny wywoławczej.
  10. Uczestnik licytacji przed podaniem oferowanej ceny podaje nazwisko albo nazwę firmy lub nazwę jednostki, którą reprezentuje.
  11. Uczestnicy licytacji zgłaszają ustnie coraz wyższe ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszego postąpienia.
  12. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika licytacji, jeżeli inny uczestnik zaoferował cenę wyższą.
  13. Licytację wygrywa uczestnik licytacji, który zaoferował najwyższą cenę.
  14. Przewodniczący Komisji Przetargowej udziela przybicia uczestnikowi, który zaoferował najwyższą cenę, zamyka licytację i ogłasza imię i nazwisko osoby, nazwę jednostki lub firmy, która licytację wygrała oraz podaje ofertę poprzedzającą przybicie.
  15. Przetarg uznaje się za rozstrzygnięty z chwilą zatwierdzenia jego wyników w formie uchwały przez Zarząd Spółki oraz po uzyskaniu zgód wymaganych organów Spółki. W przypadku konieczności uzyskania potwierdzenia o nieskorzystaniu przez uprawnione podmioty z prawa pierwokupu albo też wypełnienia innych, wnikających z obowiązujących przepisów prawa wymogów warunkujących sprzedaż, po wyborze oferty może zostać zawarta umowa przedwstępna lub warunkowa.
  16. Nabywca nieruchomości jest zobowiązany zapłacić całą cenę sprzedaży najpóźniej w ostatnim dniu roboczym przed dniem wyznaczonym do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Za zapłatę ceny sprzedaży rozumie się wpływ środków na rachunek bankowy Spółki.
  17. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.
  18. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych:
   1. Strony oświadczają, że znane są im przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
   2. Strony zobowiązują się w szczególności do:
    1. przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w powierzonych przez Administratora zadaniach,
    2. zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których będę mieć dostęp w związku z wykonywaniem zadań powierzonych przez Administratora,
    3. niewykorzystywania danych osobowych w celach niezgodnych z zakresem i celem powierzonych zadań przez Administratora,
    4. zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych,
    5. ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją danych osobowych, nieuprawnionym ujawnieniem danych osobowych, nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz przetwarzaniem.
   3. Strony przyjmują do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami może być uznane za naruszenie przepisów Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
  19. Spółka może odwołać lub zmienić warunki przetargu lub ogłoszenia, zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny, jak również żądać, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze przetargu.
 6. Nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży można oglądać do dnia 17.11.2022 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 13:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z nw. osobą.
  Dodatkowych informacji udziela p. Janusz Grobelka nr tel. 32/230 22 27.

Do pobrania:
SIWZ przetarg nr 1-SN-2022
Regulamin sprzedaży 1-SN-2022
Unieważnienie postępowania nr 1-SN-2022

 

Dostawa spycharki gąsienicowej o mocy min. 100 kW

„TRAKT” Sp. z o. o. wszczyna postępowanie na udzielenie zamówienia nieobjętego Ustawą Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z „Regulaminem określającym sposób postępowania w sprawach o udzielanie zamówień w ”TRAKT” Sp. z o.o.” pod nr 4/2022 w temacie: „Dostawa spycharki gąsienicowej o mocy min. 100 kW” Warunkiem przystąpienia do przetargów jest złożenie pisemnej oferty z wyszczególnieniem przedmiotu przetargu  oraz  spełnienie warunków określonych w SIWZ załączonego do nn. ogłoszenia. Ofertę należy złożyć w Oddziale Spółki przy ul. Korfantego 52  w Radlinie (44-310) do dnia 17.10.2022 r. godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 17.10.2022 r. godz.10:05 pod w/w adresem.

Do pobrania:
SIWZ
Zakończenie postępowania nr 4-2022