Sprzedaż ruchomości w postaci używanych środków trwałych o wartości powyżej 20.000,00 złotych netto

TRAKT SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH UL. JASNA 31B, KOD POCZTOWY
44 – 122 GLIWICE ZAREJESTROWANA PRZEZ SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM KRS 0000115977, WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO: 6 670 300,00 ZŁ,
REGON: 272172931, NIP: 631-10-00-933


OGŁASZA
PRZETARG PISEMNY NR 4/ST/2021
NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI W POSTACI UŻYWANYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH O WARTOŚCI POWYŻEJ 20.000,00 ZŁOTY NETTO, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ TRAKT SP. Z O. O.
W GLIWICACH.


I.    Przedmiot przetargu i cena wywoławcza:
1    Ciągnik siodłowy Mercedes-Benz Actross 1844LS    2006    •    Nr rej. SG 4615J
•    VIN: WDB9340621L234654
•    Poj. silnik: 11946 cm3
•    Moc silnika: 320 kW
•    Masa własna: 6776 kg
•    Dop. masa całkowita: 18000 kg
•    Przebieg: 663 671 km    33.000,00
2    Ciągnik siodłowy Iveco Trakker 440    2006    •    Nr rej. SG 06197
•    VIN: WJMN1VST26C166445
•    Poj. silnik: 12880 cm3
•    Moc silnika: 324 kW
•    Masa własna: 7500 kg
•    Dop. masa całkowita: 18000 kg
•    Przebieg: 396 432 km    27.000,00
3    Samochód ciężarowy Iveco 340 E42H    2000    •    Nr rej. SG 03169
•    VIN: WJMJ3JSS00C071985
•    Poj. silnik: 13798 cm3
•    Moc silnika: 309 kW
•    Masa własna: 13900 kg
•    Dop. masa całkowita: 18100 kg
•    Przebieg: 506 909 km    48.000,00

Sprzedaż powyższych ruchomości w postaci używanych środków trwałych podlega opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23%.

II.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1.    Złożenie oferty zgodnie z Formularzem ofertowym załączonym do niniejszego ogłoszenia.
Formularz można także uzyskać pod adresem mailowym: p.jasinski(at)traktgliwice.pl
2.    Wniesienie wadium w wysokości w wysokości 5 % cen wywoławczych, określonych w pkt. I, tj.:
1    Ciągnik siodłowy Mercedes-Benz Actross 1844LS    1.650,00
2    Ciągnik siodłowy Iveco Trakker 440    1.350,00
3    Samochód ciężarowy Iveco 340 E42H    2.400,00

3.    Wadium należy wpłacić w terminie do dnia 26.12.2021 r. przelewem na konto Spółki o nr:
ING BANK ŚLĄSKI 30 1050 1298 1000 0022 9199 3489. W tytule przelewu należy wpisać: „Wadium przetarg nr 4/ST/2021 – nazwa środka trwałego”. Datą wniesienia wadium jest data wpływu środków na konto Spółki.
4.    Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
5.    Wadium złożone przez Oferenta, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.
6.    Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
7.    Wadium przepada na rzecz Spółki TRAKT, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, nie wpłaci całej ceny sprzedaży bądź uchyli się od zawarcia umowy we wskazanym przez TRAKT terminie.

III.    Data i miejsce przetargu:
1.    Oferty składa się w nieprzejrzystej, trwale zamkniętej kopercie osobiście w Oddziale TRAKT
Sp. z o.o. ul. Korfantego 52, 44-310 Radlin, bądź przesyła pocztą do dnia 27.12.2021 r.
do godz. 12:00. Decyduje termin doręczenia przesyłki do miejsca składania ofert.
2.    Koperta z ofertą musi być oznakowana w następujący sposób:
TRAKT Sp. z o.o. Oddział Marcel
ul. Korfantego 52, 44-310 Radlin
OFERTA NA PRZETARG NR 4/ST/2021
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM: 27.12.2021 godz.12:05
3.    Koperta musi zawierać adres oferenta. Oferty doręczone po terminie składania ofert pozostawia się bez rozpatrzenia i odsyła na adres oferenta podany na kopercie.
4.    Ofertę można wycofać bez żadnych skutków prawnych i finansowych wyłącznie przed upływem terminu do składania ofert, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5.    Oświadczenie o wycofaniu oferty doręczone po upływie terminu do składania ofert skutkuje przepadkiem wadium na rzecz TRAKT, nawet, jeśli zostało wysłane przed upływem tego terminu.
6.    Zaoferowana cena nie może być niższe niż cena wywoławcza netto, stanowiąca jednocześnie minimalną cenę sprzedaży określona w tabeli w pkt. I.
7.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.12.2021 r. godz. 12:05 w Oddziale Spółki pod adresem:
ul. Korfantego 52, 44-310 Radlin.
8.    W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert, zawierających taką samą najkorzystniejszą cenę, oferentom, którzy je złożyli wyznacza się termin na złożenie ofert dodatkowych. Cena zaproponowana w ofercie dodatkowej nie może być niższa, niż cena pierwszej oferty.
9.    Termin ważność oferty wynosi 14 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IV.    Postanowienia ogólne:
1.    Przetarg uznaje się za rozstrzygnięty z chwilą zatwierdzenia jego wyników w formie uchwały przez Zarząd Spółki oraz po uzyskaniu wymaganych zgód korporacyjnych innych organów Trakt.
2.    O dokonaniu wyboru poszczególnych oferentów Komisja Przetargowa zawiadamia w formie pisemnej lub wiadomości elektronicznej.
3.    Kupujący nie może domagać się unieważnienia przetargu, ani też obniżenia ceny nabycia
z powodu wad przedmiotu przetargu, mylnego jego oszacowania lub innej przyczyny.
4.    Spółka może odwołać lub zmienić warunki przetargu lub ogłoszenia, zamknąć lub unieważnić przetarg w całości lub części bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny, jak również żądać, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze przetargu.
5.    Informacja o unieważnieniu postępowania jest niezwłocznie publikowana przez Trakt na stronie internetowej Spółki.
6.    W postępowaniach Trakt dotyczących sprzedaży używanych środków trwałych będących własnością Trakt, nie przysługuje prawo do składania zażaleń, odwołań, skarg itp. Decyzje Zarządu i Komisji są ostateczne.
7.    Informacja dotycząca ochrony danych osobowych:
1)    Strony oświadczają, że znane są im przepisy dotyczące ochrony danych osobowych,
w szczególności ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
2)    Strony  zobowiązują się w szczególności do:
a)    przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym
w powierzonych przez Administratora zadaniach,
b)    zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których będę mieć dostęp w związku
z wykonywaniem zadań powierzonych przez Administratora,
c)    niewykorzystywania danych osobowych w celach niezgodnych z zakresem i celem powierzonych zadań przez Administratora,
d)    zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych,
e)    ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją danych osobowych, nieuprawnionym ujawnieniem danych osobowych, nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz przetwarzaniem.
3)    Strony przyjmują do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami może być uznane za naruszenie przepisów Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
8.    Niniejszy przetarg jest zgodny z zapisami Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania przetargu na sprzedaż ruchomości w postaci używanych środków trwałych o wartości powyżej 20.000,00 złotych netto, stanowiących własność TRAKT Sp. z o. o. w Gliwicach przyjętego Uchwałą Zarządu Trakt Sp. z o.o. nr 21/IX/2021 z dnia 12.04.2021 r. Regulamin dostępny jest na stronie www.traktgliwice.pl w zakładce Ogłoszenia i Przetargi.

VI.    Używane środki trwałe przeznaczoną do sprzedaży można oglądać do dnia 26.12.2021 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 13:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z nw. osobą. Dodatkowych informacji technicznych udziela p. Rafał Sokół nr tel. 505 263 666.

 

Do pobrania:
SIWZ
Zakończenie postępowania nr 4-ST-2021

 

Świadczenie usług w zakresie konserwacji oraz napraw awaryjnych jednostek transportu bliskiego eksploatowanych na oddziałach TRAKT Sp. z o. o. w 2022 roku

„TRAKT” Sp. z o. o. wszczyna postępowanie na udzielenie zamówienia nieobjętego Ustawą Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z „Regulaminem określającym sposób postępowania w sprawach o udzielanie zamówień w TRAKT” Sp. z o.o.” pod nr 4/2021 w temacie: „Świadczenie usług w zakresie konserwacji oraz napraw awaryjnych jednostek transportu bliskiego eksploatowanych na oddziałach TRAKT Sp. z o. o. w 2022 roku” . Warunkiem przystąpienia do przetargów jest złożenie pisemnej oferty z wyszczególnieniem przedmiotu przetargu  oraz  spełnienie warunków określonych w SIWZ załączonego do nn. ogłoszenia. Ofertę należy złożyć w Oddziale Spółki przy ul. Korfantego 52  w Radlinie do dnia 27.12.2021 r. godz. 9:55. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 27.12.2021 r. godz.10:00 pod w/w adresem.

Do pobrania:
SIWZ
Zakończenie postępowania nr 4-2021

Przetarg w trybie licytacji ustnej na sprzedaż ograniczonych praw rzeczowych TRAKT Sp. z o.o. w postaci prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu oznaczonej nr 87, położonej w Gliwicach

TRAKT SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH UL. JASNA 31B, KOD POCZTOWY
44 – 122 GLIWICE ZAREJESTROWANA PRZEZ SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO POD NUMEREM KRS 0000115977, WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO: 6 670 300,00 ZŁ,
REGON: 272172931, NIP: 631-10-00-933


OGŁASZA


PRZETARG NR 2/SN/2021w trybie licytacji ustnej na sprzedaż ograniczonych praw rzeczowych TRAKT Sp. z o.o. w postaci prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu oznaczonej nr 87, położonej w Gliwicach, w obrębie 0030 Ligota Zabrska pomiędzy ul. Dolną i Górną o powierzchni 1,1678 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem  GL1G/00016871/8.

I.    Przedmiot przetargu:
Sprzedaż ograniczonych praw rzeczowych TRAKT Sp. z o.o. w postaci prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu oznaczonej nr 87, położonej w Gliwicach, w obrębie 0030 Ligota Zabrska pomiędzy ul. Dolną i Górną o powierzchni 1,1678 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem  GL1G/00016871/8.

Nieruchomość położona jest w Gliwicach pomiędzy ulicami Dolną i Górną, we wschodniej pośredniej strefie miasta. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowi istniejąca i nowopowstająca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna, ogródki działkowe oraz pojedyncza zabudowa handlowo-usługowa. Jest to teren o wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej, z dobrze rozwiniętą infrastrukturą
i korzystnych powiązaniach komunikacyjnych. Nieruchomość posiada z dwóch stron bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej – od wschodu do ulicy Dolnej (drogi powiatowej), od zachodu do ulicy Górnej (drogi gminnej).

Zgodnie z zapisami Uchwały nr XLVII/1217/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 26 października
2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla dzielnicy Ligota Zabrska oraz dzielnicy przemysłowo-składowej położonej pomiędzy ul. Pszczyńską i ul. Bojkowską teren działki znajduje się w terenie odznaczonym symbolem 6MN - tereny mieszkaniowe o niskiej intensywności zabudowy.
 
II.    Cena wywoławcza:
1.    1.900.000,00 zł. netto (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy złotych 00/100 netto).
2.    Sprzedaż powyższego prawa majątkowego podlega opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23%.

III.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1.    Wniesienie wadium w wysokości 95.000,00 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) w terminie do dnia 26.04.2021 r. przelewem na konto Spółki o nr: ING BANK ŚLĄSKI 30 1050 1298 1000 0022 9199 3489. W tytule przelewu należy wpisać: „Wadium na przetarg nr 2/SN/2021 - sprzedaż nieruchomości o nr KW GL1G/00016871/8”. Datą wniesienia wadium jest data wpływu środków na konto Spółki.
2.    Okazanie w dniu i miejscu określonym w pkt. IV członkom Komisji Przetargowej dowodu tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych dodatkowo aktualnego (z ostatnich 3-ch miesięcy) wypisu z rejestru handlowego albo aktualnego (z ostatnich 3-ch miesięcy) zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz dokumentów, z których wynika umocowanie do reprezentowania uczestnika przetargu.
3.    Przedłożenie w dniu i miejscu określonym w pkt. IV członkom Komisji Przetargowej podpisanego oświadczenia (wg dołączonego wzoru) o tym, iż uczestnik licytacji:
a)    zapoznał się i akceptuje bez zastrzeżeń stan prawny i faktyczny, w tym techniczny przedmiotu przetargu,
b)    zapoznał się z Regulaminem określającym zasady i tryb przeprowadzania przetargu na sprzedaż nieruchomości TRAKT Sp. z o.o.,
c)    zapoznał się z treścią „Ogłoszenia”, warunkami przetargu i jego przebiegiem oraz trybem związanym z wydaniem przedmiotu przetargu i nie wnoszę w powyższym zakresie jakichkolwiek zastrzeżeń.
d)    oświadcza, iż:
•    nie pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i nie jest związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z członkami organów zarządzających i organów nadzorczych Sprzedającego oraz osobami, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu, w tym Członkami Komisji Przetargowej,
•    nie pozostaje ze Sprzedającym oraz osobami, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu, w tym  Członkami Komisji Przetargowej, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do jego bezstronności,
•    nie został prawomocnie skazany za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

IV.    Data i miejsce przetargu:
1.    Przetarg odbędzie się w dniu 27.04.2021 r. o godz. 10:00 w Zabrzu, ul. Józefa Lompy 11, pokój 309.

V.    Postanowienia ogólne:
1.    Komisja Przetargowa, niezwłocznie przed wywołaniem licytacji sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości i w wyznaczonym terminie.
2.    Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z obecnych uczestników licytacji nie zaoferuje ceny wywoławczej.
3.    Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
4.    Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
5.    Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, nie wpłaci całej ceny sprzedaży bądź uchyli się od zawarcia umowy we wskazanym przez Spółkę terminie.
6.    Licytacja odbywa się ustnie i przeprowadza ją Komisja.
7.    Licytacja jest ważna bez względu na liczbę uczestników, o ile zaproponowano cenę wywołania.
8.    Przewodniczący Komisji otwiera licytację, podając uczestnikom licytacji informację o jej warunkach, uczestnikach licytacji, wysokość postąpienia tj. 20.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/00) oraz składzie osobowym Komisji.
9.    Przewodniczący Komisji rozpoczyna licytację poprzez podanie ceny wywoławczej.
10.    Uczestnik licytacji przed podaniem oferowanej ceny podaje nazwisko albo nazwę firmy lub nazwę jednostki, którą reprezentuje.
11.    Uczestnicy licytacji zgłaszają ustnie coraz wyższe ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszego postąpienia.
12.    Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika licytacji, jeżeli inny uczestnik zaoferował cenę wyższą.
13.    Licytację wygrywa uczestnik licytacji, który zaoferował najwyższą cenę.
14.    Przewodniczący Komisji udziela przybicia uczestnikowi, który zaoferował najwyższą cenę, zamyka licytację i ogłasza imię i nazwisko osoby, nazwę jednostki lub firmy, która licytację wygrała oraz podaje ofertę poprzedzającą przybicie.
15.    Przetarg uznaje się za rozstrzygnięty z chwilą zatwierdzenia jego wyników w formie uchwały przez Zarząd Spółki oraz po uzyskaniu zgód innych organów Spółki.
16.    Nabywca nieruchomości jest zobowiązany zapłacić całą cenę sprzedaży najpóźniej w ostatnim dniu roboczym przed dniem wyznaczonym do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Za zapłatę ceny sprzedaży rozumie się wpływ środków na rachunek bankowy Spółki.
17.    Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.
18.    Informacja dotycząca ochrony danych osobowych:
1)    Strony oświadczają, że znane są im przepisy dotyczące ochrony danych osobowych,
w szczególności ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
2)    Strony  zobowiązują się w szczególności do:
a)    przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym
w powierzonych przez Administratora zadaniach,
b)    zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których będę mieć dostęp w związku
z wykonywaniem zadań powierzonych przez Administratora,
c)    niewykorzystywania danych osobowych w celach niezgodnych z zakresem i celem powierzonych zadań przez Administratora,
d)    zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych,
e)    ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją danych osobowych, nieuprawnionym ujawnieniem danych osobowych, nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz przetwarzaniem.
3)    Strony przyjmują do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami może być uznane za naruszenie przepisów Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
19.    Spółka może odwołać lub zmienić warunki przetargu lub ogłoszenia, zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny, jak również żądać, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze przetargu.
VI.    Nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży można oglądać do dnia 26.04.2021 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 13:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z nw. osobą. Dodatkowych informacji udziela p.  Janusz Grobelka nr tel. 32/230 22 27.

Do pobrania:
Ogłoszenie przetargu nr 2-SN-2021 sprzedaż nieruchomości w Gliwicach
Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzania sprzedaży nieruchomości ul. Dolna i Górna w Gliwicach
Zał. nr 1 Oświadczenie do licytacji ustnej-nieruchomość Gliwice
Zał. nr 2 Lista obecności-nieruchomość Gliwice
Zał. nr 3 Przebieg licytacji-nieruchomość Gliwice
Zał. nr 4 Protokół końcowy z postępowania-nieruchomość Gliwice