Rekultywacja terenów poprzemysłowych

Jednym z najistotniejszych działań na rzecz ochrony środowiska na terenach składowania odpadów po wydobyciu węgla jest rekultywacja tych terenów. Składa się na nią szereg przedsięwzięć projektowo- technicznych oraz organizacyjno-wykonawczych, których celem jest przywrócenie terenom pogórniczym właściwości użytkowych i przyrodniczych.

Rekultywacja terenów pogórniczych jest zagadnieniem złożonym, składającym się zarówno z działań technicznych jak i biologicznych. Obejmuje ona następujące etapy:

 

  • rekultywacja wstępna (przygotowawcza) – dotyczy rozpoznania czynników warunkujących prawidłowość przebiegu rekultywacji. Na tym etapie prowadzone są pomiary niwelacyjne, oraz opracowuje dokumentację kosztorysowo-projektową
  • rekultywacja techniczna – dotyczy makroniwelacji obejmującej roboty ziemne, polegające na odpowiednim ukształtowaniu zwałowiska w układ skarp i półek, ukształtowanie terenu zgodnie z założeniami projektowymi z wykorzystaniem materiału nagromadzonego jak również na bieżąco dostarczanego z zakładów górniczych
  • rekultywacja biologiczna – dotyczy polepszenia właściwości powietrzno-wodnych gruntów, likwidacji ich nadmiernego zakwaszenia, uzupełnienia brakujących składników pokarmowych, wprowadzenia roślinności zielnej i drzewiastej odtwarzającej warunki biologiczne terenu oraz zabezpieczającej przed erozją powierzchniową