Gospodarka odpadami

Trakt Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach zajmuje się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów pogórniczych innych niż niebezpieczne pochodzących z kopalń Kompani Węglowej S.A. , odpadów powstających przy wydobyciu i przeróbce węgla kamiennego.

W zakresie odzysku wszystkich dopuszczonych materiałów wykorzystywanych do rekultywacji, spółka posiada decyzje na odzysk odpadów. W ramach przedmiotowej działalności firma prowadzi zagospodarowanie tylko odpadów innych niż niebezpieczne.

Dbałość o środowisko naturalne stanowi bardzo ważny element naszej działalności. Prawidłowy i zgodny z przepisami sposób postępowania z odpadami w naszym przedsiębiorstwie świadczy o naszym odpowiedzialnym podejściu do zagadnień związanych z ochroną środowiska. Posiadamy stosowne zezwolenia do gospodarowania odpadami, w tym do zbierania lub przetwarzania odpadów.

Wykorzystujemy głównie odpady powstające z wydobywania kopalin oraz powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin, m.in. do:

  • wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych, zapadlisk po wyeksploatowanych częściach wyrobisk górniczych.
  • produkcji kruszywa, stosowanego m.in. do budowy dolnych warstw nasypów lub dróg.

Nasze przedsiębiorstwo prowadzi swoją działalność w sposób ograniczający powstawanie odpadów – poprzez wprowadzanie nowych technologii, które zmniejszają lub ograniczają niekorzystny wpływ na środowisko.