Sprzedaż używanej spycharki gąsienicowej KOMATSU D61PX-12

 1. Trakt Sp. z o.o. wszczyna postępowanie przetargowe na sprzedaży używanej spycharki gąsienicowej KOMATSU D61PX-12 z roku 2002 r. w cenie wywoławczej netto 32.000,00 zł.
 2. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest złożenie oferty zgodnie z formularzem ofertowym załączonym do niniejszego ogłoszenia. Formularz można także uzyskać pod adresem mailowym: jasinski(at)traktgliwice.pl
 3. Sprzedający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej na nr konta:
  ING BANK ŚLĄSKI 30 1050 1298 1000 0022 9199 3489. W tytule przelewu należy wpisać: „Wadium-spycharka Komatsu D61PX-12”
 4. Oferty składa się w nieprzejrzystej, trwale zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie TRAKT pokój 309, bądź przesyła pocztą na adres TRAKT Sp. z o.o. ul. Lompy 11, 41-806 Zabrze do dnia 26.11.2019 r. do godz. 12:00. Decyduje termin doręczenia przesyłki do miejsca składania ofert.
 5. Koperta z ofertą musi być oznakowana w następujący sposób:

TRAKT Sp. z o.o.

ul. Lompy 11, 41-806 Zabrze

OFERTA NA ZAKUP SPYCHARKI KOMATSU

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM: ……….(dzień składania ofert)

 1. Koperta musi zawierać adres oferenta. Oferty doręczone po terminie składania ofert pozostawia się bez rozpatrzenia i odsyła na adres oferenta podany na kopercie.
 2. Ofertę można wycofać bez żadnych skutków prawnych i finansowych wyłącznie przed upływem terminu do składania ofert, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Zaoferowana cena nie może być niższa niż ceny wywoławcza określona w pkt. 1.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.11.2019 r. godz.12:05 w siedzibie Spółki TRAKT pok. 309.
 5. W przypadku gdy na każdy z przedmiotowych środków trwałych zostaną złożone co najmniej dwie oferty, Sprzedawca zastrzega sobie prawo przeprowadzenia licytacji ustnej pomiędzy Oferentami.
 6. Oferty z najwyższą ceną netto za poszczególny sprzęt/maszynę/pojazdu wygrywają postępowanie. Przewidywany termin zakończenia postępowania to 30.11.2019 r.
 7. O wynikach Oferenci zostaną poinformowani mailowo oraz poprzez stronę internetową.
 8. Zwycięzca postępowania zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez TRAKT Sp. z o.o., ale nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty zakończenia postępowania i podpisania umowy.
 9. Zwycięzca postępowania, który w określonym terminie nie uiści ceny nabycia traci prawo do kupna oraz wadium.
 10. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w pkt. 14 Zwycięzcą postępowania zostaje Uczestnik, którego oferta była kolejna co do wysokości, z zastrzeżeniem pkt. 8.
 11. Informacji formalnych udziela p. Przemysław Jasiński pod nr tel. 513 023 621.
 12. Informacji technicznych udziela p. Michał Balicki pod nr tel. 502 393 313.
 13. Maszyny przeznaczone do sprzedaży można zobaczyć po uprzednim skontaktowaniu się z osobami podanymi w punkcie 17.

Do pobrania:
Formularz ofertowy Komatsu
Zestawienie ofert Komatsu D61-PX12