Dostawa fabrycznie nowego wózka widłowego z silnikiem diesla o udźwigu 3,5 tony

„TRAKT” Sp. z o. o. wszczyna postępowanie na udzielenie zamówienia nieobjętego Ustawą Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z „Regulaminem określającym sposób postępowania w sprawach o udzielanie zamówień w „TRAKT” Sp. z o.o.” pod nr 3/2019 w temacie: „Dostawa fabrycznie nowego wózka widłowego z silnikiem diesla o udźwigu 3,5 tony”.

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest złożenie pisemnych ofert z wyszczególnieniem przedmiotu przetargu  oraz  spełnienie warunków określonych w SIWZ załączonego do nn. ogłoszenia. Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółki tj. 44-122 Gliwice, ul. Jasna 31B w pok. 218 do dnia 03.09.2019 r. godz. 8:50. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 03.09.2019 r. godz.9:00 w pok. 216.

Do pobrania:
SIWZ-3-2019
Odpowiedzi na pytania do SIWZ 3-2019 oraz modyfikacja SIWZ - 20.08.2019
Odpowiedzi na pytania do SIWZ 3-2019 oraz modyfikacja SIWZ - 23.08.2019
Ogłoszenie wyników postępowania 3-2019