Dostawa bonów żywieniowych dla pracowników „TRAKT” Sp. z o.o. w 2024 i 2025 roku.

„TRAKT” Sp. z o. o. wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia nieobjętego Ustawą Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z „Regulaminem określającym sposób postępowania w sprawach o udzielanie zamówień w TRAKT” Sp. z o.o.” pod nr 3/2024 w temacie: „Dostawa bonów żywieniowych dla pracowników „TRAKT” Sp. z o.o. w 2024 i 2025 roku”. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty z wyszczególnieniem przedmiotu przetargu oraz spełnienie warunków określonych w SIWZ załączonej do niniejszego ogłoszenia. Ofertę należy złożyć w Zabrzu przy ul. Józefa Lompy 11 (3 piętro) do dnia 25.06.2024 r. godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 25.06.2024 r. godz.10:05 pod tym samym adresem.

Do pobrania:
SIWZ 3-2024 bony żywieniowe 2024
SIWZ 3-2024 bony żywieniowe 2024 (doc)
Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja SIWZ 3-2024