DOSTAWA BONÓW ŻYWIENIOWYCH DLA PRACOWNIKÓW „TRAKT” Sp. z o.o.

„TRAKT” Sp. z o. o. wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia nieobjętego Ustawą Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z „Regulaminem określającym sposób postępowania w sprawach o udzielanie zamówień w TRAKT” Sp. z o.o.” pod nr 7/2022 w temacie: „Dostawa bonów żywieniowych dla pracowników „TRAKT” Sp. z o.o.”. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty z wyszczególnieniem przedmiotu przetargu oraz spełnienie warunków określonych w SIWZ załączonej do niniejszego ogłoszenia. Ofertę należy złożyć w Zabrzu przy ul. Józefa Lompy 11 (3 piętro) do dnia 22.12.2022 r. godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 22.12.2022 r. godz.10:05 pod tym samym adresem.

Do pobrania:
SIWZ (pdf)
SIWZ (doc)