Sprzedaż ograniczonych praw rzeczowych TRAKT Sp. z o.o. w postaci: prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 2533/213

TRAKT SP. Z O.O.

Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH UL. JANA PAWŁA II 2, KOD POCZTOWY
44 – 100 GLIWICE ZAREJESTROWANA W SĄDZIE REJONOWYM W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM
KRS 0000115977, WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO: 6 670 300,00 ZŁ,
REGON: 272172931, NIP: 631-10-00-933

 

OGŁASZA

PRZETARG NR 1/SN/2022

 

w trybie licytacji ustnej na sprzedaż ograniczonych praw rzeczowych TRAKT Sp. z o.o. w postaci: prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 2533/213 o powierzchni 1164 m2 wraz z własnością budynków i budowli posadowionych na tym gruncie położonych w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja 45A, wpisanej do KW nr GL1Y/00130392/6 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki nr 2531/213 i 2532/213 wpisanych do KW nr GL1Y/00123755/7, działka 2536/205 wpisana do KW nr GL1Y/00157828/7, działka nr 2537/205 wpisana do KW nr GL1Y/00121814/5, działki nr 2538/201 i 2539/201 wpisane do KW GL1Y/00157827/0 stanowiących całość gospodarczą o powierzchni 10594 m2  u zbiegu ulic Młyńskiej i 3 Maja w Czerwionce-Leszczynach.

 1. Przedmiot przetargu:

  Sprzedaż ograniczonych praw rzeczowych TRAKT Sp. z o.o. w postaci: prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 2533/213 o powierzchni 1164 m2 wraz z własnością budynków i budowli posadowionych na tym gruncie położonych w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja 45A, wpisanej do KW nr GL1Y/00130392/6 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki nr 2531/213 i 2532/213 wpisanych do KW nr GL1Y/00123755/7, działka 2536/205 wpisana do KW nr GL1Y/00157828/7, działka nr 2537/205 wpisana do KW nr GL1Y/00121814/5, działki nr 2538/201 i 2539/201 wpisane do KW GL1Y/00157827/0 stanowiących całość gospodarczą o powierzchni 10594 m2  u zbiegu ulic Młyńskiej i 3 Maja w Czerwionce-Leszczynach.

  Nieruchomość położona jest w Czerwionce-Leszczynach, miejscowości usytuowanej pomiędzy aglomeracją śląską a okręgiem rybnickim, dogodnie skomunikowaną dzięki bliskości autostrady A-1 w okolicy terenów poprzemysłowych, częściowo zrewitalizowanych.

  Dostępne media: energia eklektyczna i wodociąg, ścieki odprowadzane są do oczyszczalni zlokalizowanej w obrębie działki. Na działce posadowiony jest budynek z 1970 r, przebudowany i zmodernizowany w latach 2002-2003, oraz budynek magazynu podręcznego z 2003 r. Dane techniczne na podstawie projektu – budynek biurowy segmenty A i B łącznie: pow. zabudowy 343,02 m2, kubatura 2808 m3, pow. użytkowa bez piwnic 610,33 m2 + piwnice 78,92 m2.

  Segment A – budynek czterokondygnacyjny w tym z piwnicą i użytkowym poddaszem, obejmujący pokoje biurowe, sanitariaty i pomieszczenia socjalne. W piwnicy znajduje się kotłownia olejowa stanowiąca źródło ogrzewania budynku i pomieszczenia magazynowe.

  Segment B – budynek parterowy obejmujący sale konferencyjną oraz pomieszczenia socjalne i sanitarne, posiadający niezależne wejście z zewnątrz.

  Budynek magazynu podręcznego: pow. zabudowy 34,67 m2, pow. użytkowa 27,69 m2, kubatura 105 m3, wyposażony jest w dwie bramy stalowe, może pełnić funkcje garażu.

  Część nieruchomości stanowi obszar utwardzonego asfaltem parkingu, który znajduję się częściowo pod linią wysokiego napięcia.

 2. Cena wywoławcza:
  1. 2.150.000,00 zł. netto (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 netto).
  2. Sprzedaż powyższego prawa majątkowego podlega opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23%.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
  1. Wniesienie wadium w wysokości 107.500,00 zł.(słownie: sto siedem tysięcy pięćset złotych 00/100) w terminie do dnia 17.11.2022 r. przelewem na konto Spółki o nr: ING BANK ŚLĄSKI 30 1050 1298 1000 0022 9199 3489. W tytule przelewu należy wpisać: „Wadium na przetarg nr 1/SN/2022”.
  2. Okazanie w dniu i miejscu określonym w pkt. IV Członkom Komisji Przetargowej dowodu tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych dodatkowo aktualnego (z ostatnich 3-ch miesięcy) wypisu z rejestru handlowego albo aktualnego (z ostatnich 3-ch miesięcy) zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz dokumentów, z których wynika umocowanie do reprezentowania uczestnika przetargu.
  3. Przedłożenie w dniu i miejscu określonym w pkt. IV Członkom Komisji Przetargowej podpisanego oświadczenia (wg dołączonego wzoru) o tym, iż uczestnik licytacji:
   1. zapoznał się i akceptuje bez zastrzeżeń stan prawny i faktyczny, w tym techniczny przedmiotu przetargu,
   2. zapoznał się z Regulaminem określającym zasady i tryb przeprowadzania przetargu na sprzedaż nieruchomości TRAKT Sp. z o.o.,
   3. zapoznał się z treścią „Ogłoszenia”, warunkami przetargu i jego przebiegiem oraz trybem związanym z wydaniem przedmiotu przetargu i nie wnosi w powyższym zakresie jakichkolwiek zastrzeżeń,
   4. oświadcza, iż:
    • nie pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i nie jest związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z członkami organów zarządzających i organów nadzorczych Sprzedającego oraz osobami, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu, w tym Członkami Komisji Przetargowej,
    • nie pozostaje ze Sprzedającym oraz osobami, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu, w tym Członkami Komisji Przetargowej, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do jego bezstronności,
    • nie został prawomocnie skazany za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
 4. Data i miejsce przetargu:
  1. Przetarg odbędzie się w dniu 18.11.2022 r. o godz. 10:00 w Zabrzu, ul. Józefa Lompy 11, pokój 309.
 5. Postanowienia ogólne:
  1. Komisja Przetargowa, niezwłocznie przed wywołaniem licytacji sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości i w wyznaczonym terminie.
  2. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z obecnych uczestników licytacji nie zaoferuje ceny wywoławczej.
  3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
  4. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
  5. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, nie wpłaci całej ceny sprzedaży bądź uchyli się od zawarcia umowy we wskazanym przez Spółkę terminie.
  6. Licytacja odbywa się ustnie i przeprowadza ją Komisja Przetargowa.
  7. Licytacja jest ważna bez względu na liczbę uczestników, o ile zaproponowano cenę wywołania.
  8. Przewodniczący Komisji otwiera licytację, podając uczestnikom licytacji informację o jej warunkach, uczestnikach licytacji, wysokość postąpienia tj. 30.000,00 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/00) oraz składzie osobowym Komisji Przetargowej.
  9. Przewodniczący Komisji Przetargowej rozpoczyna licytację poprzez podanie ceny wywoławczej.
  10. Uczestnik licytacji przed podaniem oferowanej ceny podaje nazwisko albo nazwę firmy lub nazwę jednostki, którą reprezentuje.
  11. Uczestnicy licytacji zgłaszają ustnie coraz wyższe ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszego postąpienia.
  12. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika licytacji, jeżeli inny uczestnik zaoferował cenę wyższą.
  13. Licytację wygrywa uczestnik licytacji, który zaoferował najwyższą cenę.
  14. Przewodniczący Komisji Przetargowej udziela przybicia uczestnikowi, który zaoferował najwyższą cenę, zamyka licytację i ogłasza imię i nazwisko osoby, nazwę jednostki lub firmy, która licytację wygrała oraz podaje ofertę poprzedzającą przybicie.
  15. Przetarg uznaje się za rozstrzygnięty z chwilą zatwierdzenia jego wyników w formie uchwały przez Zarząd Spółki oraz po uzyskaniu zgód wymaganych organów Spółki. W przypadku konieczności uzyskania potwierdzenia o nieskorzystaniu przez uprawnione podmioty z prawa pierwokupu albo też wypełnienia innych, wnikających z obowiązujących przepisów prawa wymogów warunkujących sprzedaż, po wyborze oferty może zostać zawarta umowa przedwstępna lub warunkowa.
  16. Nabywca nieruchomości jest zobowiązany zapłacić całą cenę sprzedaży najpóźniej w ostatnim dniu roboczym przed dniem wyznaczonym do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Za zapłatę ceny sprzedaży rozumie się wpływ środków na rachunek bankowy Spółki.
  17. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.
  18. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych:
   1. Strony oświadczają, że znane są im przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
   2. Strony zobowiązują się w szczególności do:
    1. przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w powierzonych przez Administratora zadaniach,
    2. zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których będę mieć dostęp w związku z wykonywaniem zadań powierzonych przez Administratora,
    3. niewykorzystywania danych osobowych w celach niezgodnych z zakresem i celem powierzonych zadań przez Administratora,
    4. zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych,
    5. ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją danych osobowych, nieuprawnionym ujawnieniem danych osobowych, nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz przetwarzaniem.
   3. Strony przyjmują do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami może być uznane za naruszenie przepisów Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
  19. Spółka może odwołać lub zmienić warunki przetargu lub ogłoszenia, zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny, jak również żądać, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze przetargu.
 6. Nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży można oglądać do dnia 17.11.2022 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 13:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z nw. osobą.
  Dodatkowych informacji udziela p. Janusz Grobelka nr tel. 32/230 22 27.

Do pobrania:
SIWZ przetarg nr 1-SN-2022
Regulamin sprzedaży 1-SN-2022