Dostawa spycharki gąsienicowej o mocy min. 100 kW

„TRAKT” Sp. z o. o. wszczyna postępowanie na udzielenie zamówienia nieobjętego Ustawą Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z „Regulaminem określającym sposób postępowania w sprawach o udzielanie zamówień w ”TRAKT” Sp. z o.o.” pod nr 4/2022 w temacie: „Dostawa spycharki gąsienicowej o mocy min. 100 kW” Warunkiem przystąpienia do przetargów jest złożenie pisemnej oferty z wyszczególnieniem przedmiotu przetargu  oraz  spełnienie warunków określonych w SIWZ załączonego do nn. ogłoszenia. Ofertę należy złożyć w Oddziale Spółki przy ul. Korfantego 52  w Radlinie (44-310) do dnia 17.10.2022 r. godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 17.10.2022 r. godz.10:05 pod w/w adresem.

Do pobrania:
SIWZ
Zakończenie postępowania nr 4-2022