Dostawa fabrycznie nowej wielofunkcyjnej ładowarki kołowej przegubowej o udźwigu 3,5t

„TRAKT” Sp. z o. o. wszczyna postępowanie na udzielenie zamówienia nieobjętego Ustawą Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z „Regulaminem określającym sposób postępowania w sprawach o udzielanie zamówień w TRAKT” Sp. z o.o.” pod nr 3/2022 w temacie: „Dostawa fabrycznie nowej wielofunkcyjnej ładowarki kołowej przegubowej o udźwigu 3,5t.” Warunkiem przystąpienia do przetargów jest złożenie pisemnej oferty z wyszczególnieniem przedmiotu przetargu  oraz  spełnienie warunków określonych w SIWZ załączonego do nn. ogłoszenia. Ofertę należy złożyć w Oddziale Spółki przy ul. Korfantego 52  w Radlinie (44-310) do dnia 12.10.2022 r. godz. 11:00. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 12.10.2022 r. godz.11:05 w Oddziale „TRAKT” Sp. z o.o. przy ul. Korfantego 52 w Radlinie.

Do pobrania:
SIWZ
Zmiana terminu składania ofert 3-2022
SIWZ 3-2022 zmodyfikowany
Pismo nr HDP-664-10-2022 wyjaśnienia SIWZ 3-2022
Zakończenie postępowania nr 3-2022