Zakup odzieży roboczej, obuwia ochronnego, środków ochrony indywidualnej oraz środków do utrzymania higieny osobistej w latach 2022-2023

„TRAKT” Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach wszczyna postępowanie na udzielenie zamówienia nieobjętego Ustawą Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z „Regulaminem określającym sposób postępowania w sprawach o udzielanie zamówień w „TRAKT” Sp. z o.o.” pod nr 3/2020 w temacie: „Zakup odzieży roboczej, obuwia ochronnego, środków ochrony indywidualnej oraz środków do utrzymania higieny osobistej w latach 2022-2023”.

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest złożenie pisemnej oferty z wyszczególnieniem przedmiotu przetargu  oraz  spełnienie warunków określonych w SIWZ załączonego do nn. ogłoszenia. Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółki tj. 41-806 Zabrze, ul. Józefa Lompy 11 do dnia 20.09.2022 r. godz. 10:00.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 20.09.2022 r. godz.10:05 w siedzibie Spółki tj. 41-806 Zabrze, ul. Józefa Lompy 11.

W celu zachowania jakości obowiązującego sortu odzieżowego w firmie „TRAKT” Zamawiający udostępni Wykonawcom po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, do wglądu wzory odzieży wymaganej w postępowaniu.

Do pobrania:
SIWZ
Odpowiedzi na pyt. do SIWZ 2-2022 15.09.2022
Zakończenie postępowania nr 2-2022