Sprzedaż ruchomości w postaci używanych środków trwałych o wartości powyżej 20.000,00 złotych netto

TRAKT SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH UL. JASNA 31B, KOD POCZTOWY
44 – 122 GLIWICE ZAREJESTROWANA PRZEZ SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM KRS 0000115977, WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO: 6 670 300,00 ZŁ,
REGON: 272172931, NIP: 631-10-00-933


OGŁASZA
PRZETARG PISEMNY NR 4/ST/2021
NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI W POSTACI UŻYWANYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH O WARTOŚCI POWYŻEJ 20.000,00 ZŁOTY NETTO, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ TRAKT SP. Z O. O.
W GLIWICACH.


I.    Przedmiot przetargu i cena wywoławcza:
1    Ciągnik siodłowy Mercedes-Benz Actross 1844LS    2006    •    Nr rej. SG 4615J
•    VIN: WDB9340621L234654
•    Poj. silnik: 11946 cm3
•    Moc silnika: 320 kW
•    Masa własna: 6776 kg
•    Dop. masa całkowita: 18000 kg
•    Przebieg: 663 671 km    33.000,00
2    Ciągnik siodłowy Iveco Trakker 440    2006    •    Nr rej. SG 06197
•    VIN: WJMN1VST26C166445
•    Poj. silnik: 12880 cm3
•    Moc silnika: 324 kW
•    Masa własna: 7500 kg
•    Dop. masa całkowita: 18000 kg
•    Przebieg: 396 432 km    27.000,00
3    Samochód ciężarowy Iveco 340 E42H    2000    •    Nr rej. SG 03169
•    VIN: WJMJ3JSS00C071985
•    Poj. silnik: 13798 cm3
•    Moc silnika: 309 kW
•    Masa własna: 13900 kg
•    Dop. masa całkowita: 18100 kg
•    Przebieg: 506 909 km    48.000,00

Sprzedaż powyższych ruchomości w postaci używanych środków trwałych podlega opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23%.

II.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1.    Złożenie oferty zgodnie z Formularzem ofertowym załączonym do niniejszego ogłoszenia.
Formularz można także uzyskać pod adresem mailowym: p.jasinski(at)traktgliwice.pl
2.    Wniesienie wadium w wysokości w wysokości 5 % cen wywoławczych, określonych w pkt. I, tj.:
1    Ciągnik siodłowy Mercedes-Benz Actross 1844LS    1.650,00
2    Ciągnik siodłowy Iveco Trakker 440    1.350,00
3    Samochód ciężarowy Iveco 340 E42H    2.400,00

3.    Wadium należy wpłacić w terminie do dnia 26.12.2021 r. przelewem na konto Spółki o nr:
ING BANK ŚLĄSKI 30 1050 1298 1000 0022 9199 3489. W tytule przelewu należy wpisać: „Wadium przetarg nr 4/ST/2021 – nazwa środka trwałego”. Datą wniesienia wadium jest data wpływu środków na konto Spółki.
4.    Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
5.    Wadium złożone przez Oferenta, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.
6.    Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
7.    Wadium przepada na rzecz Spółki TRAKT, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, nie wpłaci całej ceny sprzedaży bądź uchyli się od zawarcia umowy we wskazanym przez TRAKT terminie.

III.    Data i miejsce przetargu:
1.    Oferty składa się w nieprzejrzystej, trwale zamkniętej kopercie osobiście w Oddziale TRAKT
Sp. z o.o. ul. Korfantego 52, 44-310 Radlin, bądź przesyła pocztą do dnia 27.12.2021 r.
do godz. 12:00. Decyduje termin doręczenia przesyłki do miejsca składania ofert.
2.    Koperta z ofertą musi być oznakowana w następujący sposób:
TRAKT Sp. z o.o. Oddział Marcel
ul. Korfantego 52, 44-310 Radlin
OFERTA NA PRZETARG NR 4/ST/2021
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM: 27.12.2021 godz.12:05
3.    Koperta musi zawierać adres oferenta. Oferty doręczone po terminie składania ofert pozostawia się bez rozpatrzenia i odsyła na adres oferenta podany na kopercie.
4.    Ofertę można wycofać bez żadnych skutków prawnych i finansowych wyłącznie przed upływem terminu do składania ofert, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5.    Oświadczenie o wycofaniu oferty doręczone po upływie terminu do składania ofert skutkuje przepadkiem wadium na rzecz TRAKT, nawet, jeśli zostało wysłane przed upływem tego terminu.
6.    Zaoferowana cena nie może być niższe niż cena wywoławcza netto, stanowiąca jednocześnie minimalną cenę sprzedaży określona w tabeli w pkt. I.
7.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.12.2021 r. godz. 12:05 w Oddziale Spółki pod adresem:
ul. Korfantego 52, 44-310 Radlin.
8.    W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert, zawierających taką samą najkorzystniejszą cenę, oferentom, którzy je złożyli wyznacza się termin na złożenie ofert dodatkowych. Cena zaproponowana w ofercie dodatkowej nie może być niższa, niż cena pierwszej oferty.
9.    Termin ważność oferty wynosi 14 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IV.    Postanowienia ogólne:
1.    Przetarg uznaje się za rozstrzygnięty z chwilą zatwierdzenia jego wyników w formie uchwały przez Zarząd Spółki oraz po uzyskaniu wymaganych zgód korporacyjnych innych organów Trakt.
2.    O dokonaniu wyboru poszczególnych oferentów Komisja Przetargowa zawiadamia w formie pisemnej lub wiadomości elektronicznej.
3.    Kupujący nie może domagać się unieważnienia przetargu, ani też obniżenia ceny nabycia
z powodu wad przedmiotu przetargu, mylnego jego oszacowania lub innej przyczyny.
4.    Spółka może odwołać lub zmienić warunki przetargu lub ogłoszenia, zamknąć lub unieważnić przetarg w całości lub części bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny, jak również żądać, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze przetargu.
5.    Informacja o unieważnieniu postępowania jest niezwłocznie publikowana przez Trakt na stronie internetowej Spółki.
6.    W postępowaniach Trakt dotyczących sprzedaży używanych środków trwałych będących własnością Trakt, nie przysługuje prawo do składania zażaleń, odwołań, skarg itp. Decyzje Zarządu i Komisji są ostateczne.
7.    Informacja dotycząca ochrony danych osobowych:
1)    Strony oświadczają, że znane są im przepisy dotyczące ochrony danych osobowych,
w szczególności ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
2)    Strony  zobowiązują się w szczególności do:
a)    przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym
w powierzonych przez Administratora zadaniach,
b)    zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których będę mieć dostęp w związku
z wykonywaniem zadań powierzonych przez Administratora,
c)    niewykorzystywania danych osobowych w celach niezgodnych z zakresem i celem powierzonych zadań przez Administratora,
d)    zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych,
e)    ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją danych osobowych, nieuprawnionym ujawnieniem danych osobowych, nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz przetwarzaniem.
3)    Strony przyjmują do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami może być uznane za naruszenie przepisów Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
8.    Niniejszy przetarg jest zgodny z zapisami Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania przetargu na sprzedaż ruchomości w postaci używanych środków trwałych o wartości powyżej 20.000,00 złotych netto, stanowiących własność TRAKT Sp. z o. o. w Gliwicach przyjętego Uchwałą Zarządu Trakt Sp. z o.o. nr 21/IX/2021 z dnia 12.04.2021 r. Regulamin dostępny jest na stronie www.traktgliwice.pl w zakładce Ogłoszenia i Przetargi.

VI.    Używane środki trwałe przeznaczoną do sprzedaży można oglądać do dnia 26.12.2021 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 13:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z nw. osobą. Dodatkowych informacji technicznych udziela p. Rafał Sokół nr tel. 505 263 666.

 

Do pobrania:
SIWZ
Zakończenie postępowania nr 4-ST-2021