Świadczenie usług w zakresie konserwacji oraz napraw awaryjnych jednostek transportu bliskiego eksploatowanych na oddziałach TRAKT Sp. z o. o. w 2022 roku

„TRAKT” Sp. z o. o. wszczyna postępowanie na udzielenie zamówienia nieobjętego Ustawą Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z „Regulaminem określającym sposób postępowania w sprawach o udzielanie zamówień w TRAKT” Sp. z o.o.” pod nr 4/2021 w temacie: „Świadczenie usług w zakresie konserwacji oraz napraw awaryjnych jednostek transportu bliskiego eksploatowanych na oddziałach TRAKT Sp. z o. o. w 2022 roku” . Warunkiem przystąpienia do przetargów jest złożenie pisemnej oferty z wyszczególnieniem przedmiotu przetargu  oraz  spełnienie warunków określonych w SIWZ załączonego do nn. ogłoszenia. Ofertę należy złożyć w Oddziale Spółki przy ul. Korfantego 52  w Radlinie do dnia 27.12.2021 r. godz. 9:55. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 27.12.2021 r. godz.10:00 pod w/w adresem.

Do pobrania:
SIWZ
Zakończenie postępowania nr 4-2021