Wykonanie remontu kapitalnego wraz z modernizacją żurawia wieżowego ŻB 75/100

„TRAKT” Sp. z o. o. wszczyna postępowanie na udzielenie zamówienia nieobjętego Ustawą Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z „Regulaminem określającym sposób postępowania w sprawach o udzielanie zamówień w „TRAKT” Sp. z o.o.” pod nr 3/2021 w temacie: „Wykonanie remontu kapitalnego wraz z modernizacją żurawia wieżowego ŻB 75/100”

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest złożenie pisemnych ofert z wyszczególnieniem przedmiotu przetargu  oraz  spełnienie warunków określonych w SIWZ załączonego do nn. ogłoszenia. Ofertę należy złożyć pod adresem: 44-310 Radlin, ul. Korfantego 52 do dnia 24.09.2021 r. godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.09.2021 godz. 10:05 r. godz.11:00.

Do pobrania:
SIWZ
Zakończenie postępowania nr 3-2021