Zakup odzieży roboczej, obuwia ochronnego, środków ochrony indywidualnej oraz środków do utrzymania higieny osobistej w latach 2021-2022

„TRAKT” Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach wszczyna postępowanie na udzielenie zamówienia nieobjętego Ustawą Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z „Regulaminem określającym sposób postępowania w sprawach o udzielanie zamówień w „TRAKT” Sp. z o.o.” w temacie: „Zakup odzieży roboczej, obuwia ochronnego, środków ochrony indywidualnej oraz środków do utrzymania higieny osobistej w latach 2021-2022”.

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest złożenie pisemnej oferty z wyszczególnieniem przedmiotu przetargu  oraz  spełnienie warunków określonych w SIWZ załączonego do nn. ogłoszenia. Ofertę należy złożyć w Oddziale Spółki tj. 44-310 Radlin, ul. Korfantego 52 do dnia 31.08.2021 r. godz. 11:00.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 31.08.2021 r. godz.11:05 na ww. oddziale Spółki.

W celu zachowania jakości obowiązującego sortu odzieżowego w firmie „TRAKT” Zamawiający udostępni Wykonawcom po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, do wglądu wzory odzieży wymaganej w postępowaniu.

Do pobrania:
SIWZ
Odpowiedzi na pytania do SIWZ 2-2021 23.08.2021
SIWZ 2-2021 Dostawa odzieży roboczej w latach 2021-2022 po modyfikacji
Zakończenie postępowania nr 2-2021