Przetarg w trybie licytacji ustnej na sprzedaż ograniczonych praw rzeczowych TRAKT Sp. z o.o. w postaci prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu oznaczonej nr 87, położonej w Gliwicach

TRAKT SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH UL. JASNA 31B, KOD POCZTOWY
44 – 122 GLIWICE ZAREJESTROWANA PRZEZ SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO POD NUMEREM KRS 0000115977, WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO: 6 670 300,00 ZŁ,
REGON: 272172931, NIP: 631-10-00-933


OGŁASZA


PRZETARG NR 2/SN/2021w trybie licytacji ustnej na sprzedaż ograniczonych praw rzeczowych TRAKT Sp. z o.o. w postaci prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu oznaczonej nr 87, położonej w Gliwicach, w obrębie 0030 Ligota Zabrska pomiędzy ul. Dolną i Górną o powierzchni 1,1678 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem  GL1G/00016871/8.

I.    Przedmiot przetargu:
Sprzedaż ograniczonych praw rzeczowych TRAKT Sp. z o.o. w postaci prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu oznaczonej nr 87, położonej w Gliwicach, w obrębie 0030 Ligota Zabrska pomiędzy ul. Dolną i Górną o powierzchni 1,1678 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem  GL1G/00016871/8.

Nieruchomość położona jest w Gliwicach pomiędzy ulicami Dolną i Górną, we wschodniej pośredniej strefie miasta. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowi istniejąca i nowopowstająca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna, ogródki działkowe oraz pojedyncza zabudowa handlowo-usługowa. Jest to teren o wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej, z dobrze rozwiniętą infrastrukturą
i korzystnych powiązaniach komunikacyjnych. Nieruchomość posiada z dwóch stron bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej – od wschodu do ulicy Dolnej (drogi powiatowej), od zachodu do ulicy Górnej (drogi gminnej).

Zgodnie z zapisami Uchwały nr XLVII/1217/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 26 października
2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla dzielnicy Ligota Zabrska oraz dzielnicy przemysłowo-składowej położonej pomiędzy ul. Pszczyńską i ul. Bojkowską teren działki znajduje się w terenie odznaczonym symbolem 6MN - tereny mieszkaniowe o niskiej intensywności zabudowy.
 
II.    Cena wywoławcza:
1.    1.900.000,00 zł. netto (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy złotych 00/100 netto).
2.    Sprzedaż powyższego prawa majątkowego podlega opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23%.

III.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1.    Wniesienie wadium w wysokości 95.000,00 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) w terminie do dnia 26.04.2021 r. przelewem na konto Spółki o nr: ING BANK ŚLĄSKI 30 1050 1298 1000 0022 9199 3489. W tytule przelewu należy wpisać: „Wadium na przetarg nr 2/SN/2021 - sprzedaż nieruchomości o nr KW GL1G/00016871/8”. Datą wniesienia wadium jest data wpływu środków na konto Spółki.
2.    Okazanie w dniu i miejscu określonym w pkt. IV członkom Komisji Przetargowej dowodu tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych dodatkowo aktualnego (z ostatnich 3-ch miesięcy) wypisu z rejestru handlowego albo aktualnego (z ostatnich 3-ch miesięcy) zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz dokumentów, z których wynika umocowanie do reprezentowania uczestnika przetargu.
3.    Przedłożenie w dniu i miejscu określonym w pkt. IV członkom Komisji Przetargowej podpisanego oświadczenia (wg dołączonego wzoru) o tym, iż uczestnik licytacji:
a)    zapoznał się i akceptuje bez zastrzeżeń stan prawny i faktyczny, w tym techniczny przedmiotu przetargu,
b)    zapoznał się z Regulaminem określającym zasady i tryb przeprowadzania przetargu na sprzedaż nieruchomości TRAKT Sp. z o.o.,
c)    zapoznał się z treścią „Ogłoszenia”, warunkami przetargu i jego przebiegiem oraz trybem związanym z wydaniem przedmiotu przetargu i nie wnoszę w powyższym zakresie jakichkolwiek zastrzeżeń.
d)    oświadcza, iż:
•    nie pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i nie jest związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z członkami organów zarządzających i organów nadzorczych Sprzedającego oraz osobami, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu, w tym Członkami Komisji Przetargowej,
•    nie pozostaje ze Sprzedającym oraz osobami, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu, w tym  Członkami Komisji Przetargowej, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do jego bezstronności,
•    nie został prawomocnie skazany za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

IV.    Data i miejsce przetargu:
1.    Przetarg odbędzie się w dniu 27.04.2021 r. o godz. 10:00 w Zabrzu, ul. Józefa Lompy 11, pokój 309.

V.    Postanowienia ogólne:
1.    Komisja Przetargowa, niezwłocznie przed wywołaniem licytacji sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości i w wyznaczonym terminie.
2.    Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z obecnych uczestników licytacji nie zaoferuje ceny wywoławczej.
3.    Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
4.    Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
5.    Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, nie wpłaci całej ceny sprzedaży bądź uchyli się od zawarcia umowy we wskazanym przez Spółkę terminie.
6.    Licytacja odbywa się ustnie i przeprowadza ją Komisja.
7.    Licytacja jest ważna bez względu na liczbę uczestników, o ile zaproponowano cenę wywołania.
8.    Przewodniczący Komisji otwiera licytację, podając uczestnikom licytacji informację o jej warunkach, uczestnikach licytacji, wysokość postąpienia tj. 20.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/00) oraz składzie osobowym Komisji.
9.    Przewodniczący Komisji rozpoczyna licytację poprzez podanie ceny wywoławczej.
10.    Uczestnik licytacji przed podaniem oferowanej ceny podaje nazwisko albo nazwę firmy lub nazwę jednostki, którą reprezentuje.
11.    Uczestnicy licytacji zgłaszają ustnie coraz wyższe ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszego postąpienia.
12.    Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika licytacji, jeżeli inny uczestnik zaoferował cenę wyższą.
13.    Licytację wygrywa uczestnik licytacji, który zaoferował najwyższą cenę.
14.    Przewodniczący Komisji udziela przybicia uczestnikowi, który zaoferował najwyższą cenę, zamyka licytację i ogłasza imię i nazwisko osoby, nazwę jednostki lub firmy, która licytację wygrała oraz podaje ofertę poprzedzającą przybicie.
15.    Przetarg uznaje się za rozstrzygnięty z chwilą zatwierdzenia jego wyników w formie uchwały przez Zarząd Spółki oraz po uzyskaniu zgód innych organów Spółki.
16.    Nabywca nieruchomości jest zobowiązany zapłacić całą cenę sprzedaży najpóźniej w ostatnim dniu roboczym przed dniem wyznaczonym do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Za zapłatę ceny sprzedaży rozumie się wpływ środków na rachunek bankowy Spółki.
17.    Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.
18.    Informacja dotycząca ochrony danych osobowych:
1)    Strony oświadczają, że znane są im przepisy dotyczące ochrony danych osobowych,
w szczególności ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
2)    Strony  zobowiązują się w szczególności do:
a)    przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym
w powierzonych przez Administratora zadaniach,
b)    zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których będę mieć dostęp w związku
z wykonywaniem zadań powierzonych przez Administratora,
c)    niewykorzystywania danych osobowych w celach niezgodnych z zakresem i celem powierzonych zadań przez Administratora,
d)    zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych,
e)    ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją danych osobowych, nieuprawnionym ujawnieniem danych osobowych, nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz przetwarzaniem.
3)    Strony przyjmują do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami może być uznane za naruszenie przepisów Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
19.    Spółka może odwołać lub zmienić warunki przetargu lub ogłoszenia, zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny, jak również żądać, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze przetargu.
VI.    Nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży można oglądać do dnia 26.04.2021 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 13:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z nw. osobą. Dodatkowych informacji udziela p.  Janusz Grobelka nr tel. 32/230 22 27.

Do pobrania:
Ogłoszenie przetargu nr 2-SN-2021 sprzedaż nieruchomości w Gliwicach
Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzania sprzedaży nieruchomości ul. Dolna i Górna w Gliwicach
Zał. nr 1 Oświadczenie do licytacji ustnej-nieruchomość Gliwice
Zał. nr 2 Lista obecności-nieruchomość Gliwice
Zał. nr 3 Przebieg licytacji-nieruchomość Gliwice
Zał. nr 4 Protokół końcowy z postępowania-nieruchomość Gliwice