Dostawa oleju napędowego wraz z systemem kontroli dystrybucji z podziałem na dwa zadania

„TRAKT” Sp. z o. o. wszczyna postępowanie na udzielenie zamówienia nieobjętego Ustawą Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z „Regulaminem określającym sposób postępowania w sprawach o udzielanie zamówień w „TRAKT” Sp. z o.o.” pod nr 1/2021 w temacie:

"Dostawa oleju napędowego wraz z systemem kontroli dystrybucji z podziałem na dwa zadania.
Zadanie 1: Dostawa paliwa dla oddziału KWK Jankowice wraz z systemem kontroli dystrybucji.
Zadanie 2: Dostawa paliwa dla oddziału KWK Marcel bez systemu kontroli dystrybucji."

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty z wyszczególnieniem przedmiotu przetargu  oraz  spełnienie warunków określonych w SIWZ załączonego do nn. ogłoszenia. Ofertę należy złożyć na Oddziale Spółki tj. 44-310 Radlin, ul. Korfantego 52 do dnia 22.02.2021 r. godz. 09:50. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 22.02.2020 r. godz.10:00.

Do pobrania:
SIWZ 1-2021 Dostawa oleju napędowego