Dostawa 2 szt. fabrycznie nowych wózków widłowych terenowych z silnikiem diesla o udźwigu 3,5 tony

„TRAKT” Sp. z o. o. wszczyna postępowanie na udzielenie zamówienia nieobjętego Ustawą Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z „Regulaminem określającym sposób postępowania w sprawach o udzielanie zamówień w „TRAKT” Sp. z o.o.” pod nr 5/2020 w temacie: „Dostawa 2 szt. fabrycznie nowych wózków widłowych terenowych z silnikiem diesla o udźwigu 3,5 tony"

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest złożenie pisemnych ofert z wyszczególnieniem przedmiotu przetargu  oraz  spełnienie warunków określonych w SIWZ załączonego do nn. ogłoszenia. Ofertę należy złożyć na Oddziale Spółki tj. 44-310 Radlin, ul. Korfantego 52
do dnia 07.12.2020 r. godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 07.12.2020 r. godz.10:05.

Do pobrania:
SIWZ
Formularz ofertowy
Odpowiedź na zapytania 25.11.2020