Dzierżawa spycharki gąsienicowej o masie od 35 do 43 ton wraz ze zrywakiem oraz poj. lemiesza min. 9 m³

„TRAKT” Sp. z o. o. wszczyna postępowanie na udzielenie zamówienia nieobjętego Ustawą Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem określającym sposób postępowania w sprawach o udzielanie zamówień w „TRAKT” Sp. z o.o.” pod nr 4/2020 w temacie: „Dzierżawa spycharki gąsienicowej o masie od 35 do 43 ton wraz ze zrywakiem oraz poj. lemiesza min. 9 m³”

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest złożenie pisemnych ofert z wyszczególnieniem przedmiotu przetargu  oraz  spełnienie warunków określonych w SIWZ załączonego do nn. ogłoszenia. Ofertę należy złożyć na Oddziale Spółki tj. 44-310 Radlin, ul. Korfantego 52
do dnia 13.10.2020 r. godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 13.10.2020 r. godz.10:05.

 


Do pobrania:
SIWZ
Odpowiedz na zapytanie do SIWZ