Dostawa fabrycznie nowego wózka widłowego terenowego o udźwigu 3,5 tony z silnikiem diesla

„TRAKT” Sp. z o. o. wszczyna postępowanie na udzielenie zamówienia nieobjętego Ustawą Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem określającym sposób postępowania w sprawach o udzielanie zamówień w „TRAKT” Sp. z o.o.” pod nr 2/2020 w temacie: „Dostawa fabrycznie nowego wózka widłowego terenowego o udźwigu 3,5 tony z silnikiem diesla”

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest złożenie pisemnych ofert z wyszczególnieniem przedmiotu przetargu  oraz  spełnienie warunków określonych w SIWZ załączonego do nn. ogłoszenia. Ofertę należy złożyć w Oddziale Spółki tj. 44-310 Radlin, ul. Korfantego 52 do dnia 18.05.2020 r. godz. 9:55. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 18.05.2020 r. godz.10:00.

Do pobrania:
SIWZ
Odpowiedź na zapytania i modyfikacja SIWZ 27.04.2020 r.
Odpowiedź na zapytania i modyfikacja SIWZ 05.05.2020 r.
Odpowiedź na zapytania i modyfikacja SIWZ 12.05.2020 r.